Cursos

Con Maeshiro, Chinen, Nakamura, Nakamoto, Miyahira, K. Shihan, Higa senseis, 1995
Con Maeshiro, Chinen, Nakamura, Nakamoto, Miyahira, K. Shihan, Higa senseis, 1995
Con Taiji Kase, 1991
Con Taiji Kase, 1991
Con Kanazawa sensei y Murakami sensei, 1993
Con Kanazawa sensei y Murakami sensei, 1993
Con Nishiyama sensei. Barcelona 1998
Con Nishiyama sensei. Barcelona 1998
Con Shirai Sensei, L’Eliana, 1994
Con Shirai Sensei, L’Eliana, 1994
Con Ishikawa sensei
Con Ishikawa sensei
Con Koga sensei
Con Koga sensei
Con maeshiro y Higa sensei
Con maeshiro y Higa sensei
Con Miyahira sensei
Con Miyahira sensei
Con Kenyu Chinen sensei, 1995
Con Kenyu Chinen sensei, 1995
Con Harada sensei, Gibraltar
Con Harada sensei, Gibraltar
Con Kase sensei Andorra, 2003
Con Kase sensei Andorra, 2003
Curso verano con V. Dimitrijevic Grecia 2006
Curso verano con V. Dimitrijevic Grecia 2006
Con Nishiyama sensei Paris, 2006
Con Nishiyama sensei Paris, 2006
con Nishiyama s. y Kawazoe s. Edinburgh 2007
con Nishiyama s. y Kawazoe s. Edinburgh 2007
Con Ochi y J.P. Fischer, Lembrun
Con Ochi y J.P. Fischer, Lembrun
Con Ochi y JP Fischer sensei, Lembrun
Con Ochi y JP Fischer sensei, Lembrun
Con Lavorato sensei, Bordeaux
Con Lavorato sensei, Bordeaux